- - - - - -
Website Loader
Tại sao lại ghét tiện ích du an Sunshine Diamond River SaleReal

Tại sao lại ghét tiện ích du an Sunshine Diamond River SaleReal

Thông tin TÕng quát dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River hiÇn đang nh­n đưãc khá nhiÁu thå chú trÍng të bên Khách hàng nhÝ vË trí n±m cñc kó đ¯c đËa ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. N¿u Khách hàng đang t¡o ý đËnh đ§u tư vô dñ án Sunshine Group thì đëng thành bÏ qua bài vi¿t này. t¡i đây, SaleReal s½ TÕng quan đ¿n Quý khách hàng Các thông tin NÕi b­t mà căn hÙ chung cư cao c¥p Qu­n 7 đang ©n chéa. Bài vi¿t này t¡o nÙi dung tham kh£o hïu nghi, Giúp Quý khách hàng thu­n tiÇn trong viÇc lña chÍn chç t¡i.

TÕng quan Sơ lưãc thông tin dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Diamond River đưãc đ§u tư do t­p đoàn Sunshine Group, tÍa l¡c ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. căn hÙ Qu­n 7 có quy mô tÕng kh£ năng là 112.595 m2, cung c¥p cho thË trưÝng Các lo¡i hình chính là chung cư, văn phòng, dËch vå, shophouse và officetel VÛi 3.125 S£n ph©m.

Thông tin chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River

Sunshine Group là mÙt t­p đoàn chuyên vÁ lĩnh vñc s£n xu¥t Nhïng căn hÙ cao c¥p đ¿n të thË trưÝng b¥t đÙng s£n ViÇt Nam, nguÓn gÑc ß thç đô Hà NÙi.

nên đÝi të năm 2016, chç đ§u tư dñ án Sunshine Diamond River đã liên tåc đem đ¿n thË trưÝng ß miÁn B¯c VÛi hàng lo¡t Dòng s£n ph©m đem danh ti¿ng " Sunshine ", có kh£ năng liÇt kê các S£n ph©m bßi chç đ§u tư thç đô triÃn khai như dñ án Sunshine City, Sunshine Riverside, Sunshine Garden, Sunshine Center, Sunshine Palace.

mÍi Dòng s£n ph©m cça Sunshine Group trên đây đÁu đem tÛi cho Khách hàng thå hài lòng vÁ phong cách thi¿t k¿ r¥t đ·c s¯c, thú vË đ¥y là v¥n đÁ thñc hiÇn công nghÇ 4.0 vô bên trong Dòng s£n ph©m mÙt t¡o sñ ¥n tưãng trong lòng Quý khách hàng.

Ngoài ra, Sunshine Group luôn bÏ thành sÑ tiÁn lÛn m¡nh nh±m thu mua Các quù đ¥t vàng ngay ß trung tâm thành phÑ, ngoài v¥n đÁ ©n chéa Các dñ án ß Hà NÙi, chç đ§u tư chung cư Qu­n 7 đang thâu tóm r¥t nhïng m·t b±ng đ¯c đËa t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh.

B±ng tiÁm năng tài lÛn m¡nh cùng vÛi nguÓn nhân năng dÓi dào, t­p đoàn Sunshine Group chÝ s½ đem đ¿n thË trưÝng thêm nhiÁu Dòng s£n ph©m tÑi ưu trên, đ£m b£o nhu c§u sÑng tròn v¹n cho Quý khách.

Thông tin vÁ vË th¿ dñ án Sunshine Diamond River

Như đã Khám phá, dñ án Sunshine Diamond River có đËa th¿ n±m ß đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. cùng vÛi đ¥y, dñ án mÛi cça Sunshine Group còn có đËa th¿ tiÁm lñc ĐÑi vÛi 3 tÑ ch¥t " nh¥t c­n thË, nhË c­n giang, tam c­n lÙ ".

Nh¥t c­n thË nghĩa là chung cư Sunshine Group n±m liÁn kÁ VÛi trung tâm hành chính Qu­n 7, điÃm t¡o thå hiÇn diÇn cça các tiÇn nghi vÁ giáo dåc, y tiÅn, thương m¡i, chç hàng, quán cà phê, khu vui chơi và vui chơi,... sinh sÑng ß đây, Khách hàng s½ đưãc thëa hưßng nhïng tiÇn ích càng t§m trÍn v¹n nh¥t.

NhË c­n giang đ¥y là căn hÙ đ³ng c¥p Qu­n 7 có tÛi 3 m·t ti¿p giáp ĐÑi vÛi sông Sài Gòn và sông ĐÓng Nai, y¿u tÑ này đÓng nghĩa ĐÑi vÛi v¥n đÁ môi trưÝng sinh sÑng t¡i đây khá là dÅ chËu, thông thoáng.

Tam c­n lÙ đó là xung quanh dñ án Sunshine Diamond River t¡o mÙt m¡ng lưÛi giao thông như đưÝng NguyÅn Văn Linh, NguyÅn Hïu ThÍ, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn T¥t Thành, Đào Trí, Huónh T¥n Phát,... Các tuy¿n đưÝng này đóng vai trò như càng ngưÝi b¡n đÓng hành Khi¿n Quý khách đi l¡i trong sÑ cuÙc sÑng trß nên đơn gi£n trên.

Thông tin vÁ thi¿t k¿ dñ án Sunshine Diamond River

dñ án Sunshine Group t¡o diÇn tích hơn 112 ha. Tuy nhiên, ĐÑi vÛi 23,16% s½ là m­t đÙ dành cho nh±m triÃn khai Các S£n ph©m chç t¡i, còn trên 70% còn tÛi nh±m phát triÃn Nhïng h¡ng måc đáp éng cho đÝi an cư đËnh cư lâu dài cça cÙng đÓng dân cư trß vÁ sau.

căn hÙ chung cư Qu­n 7 s½ t¡o mÍi 3.125 Dòng s£n ph©m h×n thích hãp cça Các hình théc đ§u tư chánh là chung cư, văn phòng, kinh doanh, shophouse và officetel đưãc s¯p x¿p trên 12 block cao 14 - 27 t§ng giïa đưÝng Đào Trí. dñ án Sunshine Group đưãc thi¿t k¿ đa d¡ng Nhïng mô hình cũng như diÇn tích Khi¿n Quý khách hàng thu­n lãi hơn trong v¥n đÁ chÍn mua.

bên c¡nh đó, Quý khách hàng s½ đưãc tr£i nghiÇm đÝi sinh sÑng đ·c biÇt lúc đ¿n VÛi chung cư Sunshine Diamond River Đào Trí, điÃn hình VÛi Các tiÇn ích như trưÝng hÍc Maple Bear, trung tâm kinh doanh, siêu thË thñc ph©m, khu vui chơi tr» em, công viên cây non, bà bơi, sân thà dåc đa năng, chç hàng, quán cà phê, khu vñc tiÇc nưÛng BBQ, khu vui chơi Sky Bar,....

ĐÑi vÛi lÑi c¥u trúc môi trưÝng chào t¡o nên đÙ thoáng mát, mÛi gũi tñ th¿ và con ngưÝi, đem l¡i cho gia chç sñ tr£i nghiÇm khác biÇt. ĐÓng thÝi, ĐÑi vÛi v¥n đÁ bàn giao nÙi th¥t hoàn thiÇn nên khi Quý khách hàng dÍn vào sinh sÑng là t¡o kh£ năng sí dång đưãc ngay,

trên đây là bài vi¿t cça nhóm SaleReal vÁ Sơ lưãc cùng chung vÁ mÙt vài thông tin NÕi b­t nh¥t ß dñ án https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ Sunshine Diamond River Qu­n 7. trông h³n, bài vi¿t này s½ Khi¿n Quý khách hàng đưãc trân trÍng góc nhìn sâu s¯c trên vÁ chung cư Sunshine Group l§n này.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""