- - - - - -
Website Loader
15 điều có thể bạn chưa biết về nha pho Da Nang

15 điều có thể bạn chưa biết về nha pho Da Nang

tiÇn nghi dñ án Eco Charm Đà Nµng t¡o nào h¥p d«n?

Đưãc đ§u tư và phát triÃn vì t­p đoàn FLC nÕi ti¿ng, dñ án Eco Charm Đà Nµng hiÇn đang ©n chéa quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha, to¡ l¡c trên đËa ph­n Liên ChiÃu, bên Tây B¯c thành phÑ Đà Nµng. không chÉ sß hïu vË th¿ đ¯c đËa, dñ án Eco Charm còn đưãc bi¿t tÛi là khu vñc đô thË có hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t đ·c biÇt NÕi b­t.

v­y tiÇn ích dñ án Eco Charm Đà Nµng bao gÓm Nhïng gì? t¡o nên chÍn điÃm đây là điÃm sinh sÑng nghÉ dưáng? Xung quanh dñ án FLC Eco Charm t¡o cơ sß v­t ch¥t gì không? Là 1 sÑ câu hÏi đang đưãc đông đ£o Các Khách hàng quan tâm th¯c m¯c vÁ dñ án.

VÛi bài vi¿t này, Nhïng chuyên gia PiRealtor Team s½ chia s» cå kh£ năng vÁ Các tin téc tiÇn nghi đưãc Nh­n xét TÕng quan kù lưáng vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng, Nhïng Khách hàng đang t¡o nhu c§u đ§u tư rót vÑn ho·c chú trÍng l¡i dñ án này không thành bÏ qua.

tiÇn nghi dñ án Eco Charm Đà Nµng có nào h¥p d«n?

FLC Eco Charm Đà Nµng là dñ án đưãc thñc hiÇn theo phong cách tÕng thích hãp các mô hình vui chơi nghÉ dưáng và nhà t¡i mang l¡i sñ tr£i nghiÇm ĐÑi vÛi các mô hình cơ sß v­t ch¥t khác nhau, đà đáp éng phong phú Nhïng đòi hÏi cça du khách.

dñ án t¡o trên 67% diÇn tích dành v¥n đÁ k¿t c¥u Nhïng h¡ng måc tiÇn ích t¡i dñ án, trong đ¥y, NÕi b­t đó chính là khu sân golf VÛi thi¿t k¿ đ·c biÇt đÙc đáo đưãc thñc hiÇn theo tiêu chu©n quÑc t¿. Đây cũng chánh là biÃu tưãng cça dñ án Eco Charm ĐÑi vÛi các th£m cÏ non mưãt tñ th¿.

Ti¿p tÛi đó chánh là v¥n đÁ c¥u trúc H¡ t§ng giao thông nÙi khu VÛi quy mô lên tÛi 13.9ha, hiÇn hïu là Nhïng cung đưÝng rÙng lÛn m¡nh, có sñ liên k¿t ch·t ch½ và khoa hÍc Làm Quý khách hàng có thà đơn gi£n trong viÇc đi cũng như k¿t nÑi l¡i Các cung đưÝng xung quanh 1 cách thu­n tiÇn.

Các h¡ng måc tiÇn nghi phåc vå cho đòi hÏi nghÉ dưáng s½ bao gÓm: bãi t¯m Sơn Thçy, yên Bàng, cái dñ án cái 200 mét, dÅ dàng cho Nhïng ho¡t đÙng vui chơi gi£i trí VÛi các bÙ môn dưÛi nưÛc đ·c biÇt.

Sôi đÙng nh¥t đ¥y chánh là khu vñc kinh doanh ĐÑi vÛi Nhïng khu mua s¯m đưãc thi¿t k¿ theo tiêu chu©n năm sao, là ch× Tå hÙi cça hàng trăm Các m·t hàng đ¿n të các danh ti¿ng khác nhau, t¡o kh£ năng phåc vå kËp nay Các đòi hÏi mua s¯m cça Quý khách. Kèm theo đó chánh là Các khu nhà hàng, khu ©m thñc, cía hàng cà phê,…

điÃm sáng ß biÇt thñ Eco Charm đó chánh là thi¿t k¿ cça công viên chç đÁ Văn hóa chăm, đây chính là S£n ph©m đ·c s¯c nh¥t, l§n Чu tiên t¡o m·t t¡i ViÇt Nam ĐÑi vÛi quy mô 2.4 ha. Quý khách hàng t¡o kh£ năng check in VÛi Nhïng thi¿t k¿ khác biÇt t¡i đây.

Và còn có cung đưÝng điêu kh¯c NÕi b­t đưãc ch¡m trÕ Nhïng béc tranh văn hoá ngưÝi ViÇt, đưÝng hoa phưãng, và Các khu vñc BBQ ngoài trÝi, Các vưÝn hoa, vưÝn sinh thái,… là Nhïng ch× l¡i hoàn mù nh¥t.

khu Clubhouse hiÇn hïu VÛi hÓ bơi hiÇn đ¡i, đưãc áp dång đ§y th©m mù và đ³ng c¥p, khu vñc thà thao tÕng phù hãp cùng vÛi Các chç hàng Á – u nÕi ti¿ng,… và khu chèo thuyÁn Kayak, bà câu cá nhân t¡o cũng chính là Nhïng nơi tÛi thu hút dành Nhïng Quý khách ưa thích thå lñc đÙng và tr£i nghiÇm.

Và đëng thà thi¿u trong sÑ Các k¿t c¥u tiÇn ích nÙi khu vñc đó chính là khu Kid Zone, là điÃm dành cho tr» em, ĐÑi vÛi phong phú Nhïng bÙ môn gi£i trí đ­m ch¥t nhân văn mà Nhïng con tr» t¡o thà t¡o Các phút giây tñ bßi thư giãn lúc thñc hiÇn kó nghÉ cça mình cùng vÛi gia đình.

toàn bÙ Nhïng cơ sß v­t ch¥t mà chç đ§u tư FLC Group thñc hiÇn đã gây nên mÙt hÇ sinh thái hoàn chÉnh, t¡o thà đáp éng phong phú Nhïng đòi hÏi vui chơi nghÉ ngơi cça Nhïng Quý khách, là nơi tÛi mà Quý khách hàng đëng ra bÏ lá.

mÙt vài tiÇn ích xung quanh dñ án Eco Charm Đà Nµng

Ngoài Các tiÇn ích nÙi khu đưãc t­p đoàn FLC chú ý thñc hiÇn thì xung quanh biÇt thñ Eco Charm còn có nhiÁu hình théc cơ sß v­t ch¥t khác nïa, mà Khách hàng t¡o kh£ năng thëa hưßng khi tÛi đây nghÉ ngơi.

Tiêu biÃu đó chánh là Nhïng khu nhà hàng, resort, Các bãi biÃn đ¹p. Các bÇnh viÇn,… mà Quý khách hàng chÉ m¥t t§m 5-20 phút là t¡o thà ti¿p c­n. Kèm theo đ¥y VÛi Nhïng cung đưÝng giao thông huy¿t m¡ch và thå xây phong phú Các lo¡i hình phương tiÇn giao thông, Khi¿n Quý khách hàng có kh£ năng thu­n lãi đi l¡i sân bay, nhà ga, trung tâm hành chánh thành phÑ,… mÙt t§m đơn gi£n và h¿t séc thu­n lãi.

thå phÑi thích hãp giïa Nhïng cơ sß v­t ch¥t nÙi – ngo¡i khu vñc dñ án FLC Eco Charm t¡o kh£ năng đáp éng khá nhiÁu nhu c§u cça Các Quý khách. phía c¡nh đ¥y, điÃm đây trong tương lai còn trß nên khu đô thË tiêu biÃu đ¡i diÇn cho Nhïng dñ án du lËch biÃn phía Tây B¯c thành phÑ FLC Eco Charm PiRealtor Đà Nµng, đem các y¿u tÑ tiÁm lñc xây dñng, h¥p d«n Nhïng Quý khách đ§u tư đáng kÃ.

trên đây là bài vi¿t tÕ hãp vÁ đ¥t nÁn Eco Charm bßi Các chuyên gia PiRealtor Team thñc hiÇn, Quý khách đang chú ý đ¿n dñ án l¡ này có kh£ năng ti¿p tåc tham kh£o thêm Các bài vi¿t nh­n đËnh khác cça chúng tôi ß đây đà t¡o đa d¡ng Các góc nhìn vÁ dñ án, thu­n tiÇn tìm ki¿m 1 điÃm nghÉ ngơi ho·c rót vÑn đ§u tư thích hãp.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""